• IWEA Launch Picture – 1

  • IWEA Launch Picture – 2

  • Sumant Sinha- Chairman & MD-ReNew Power

    IWEA Launch Picture – 3

  • IWEA Launch Picture – 4